TIEDOTE BRILLIANCE COMMUNICATIONS OY -NIMISEN YHTIÖN VELKOJILLE, OSAKKEENOMISTAJILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE

Brilliance Communications Oy on asetettu konkurssiin 29.11.2022 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä yhtiön oman konkurssihakemuksen perusteella. Pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fenno Oy:stä.

Ennen konkurssia kertyneet saatavat yhtiöltä ovat konkurssissa niin sanottua valvottavaa velkaa, josta velkojat voivat saada suorituksia vain jako-osuuksien muodossa konkurssimenettelyn päättyessä. Lisäksi mahdollinen jako-osuus edellyttää velkojalta saatavan valvomista, eli niiden ilmoittamista perusteineen konkurssipesälle. Velkojien valvonnat kirjataan jakoluetteloon. Myöhemmin käräjäoikeudessa vahvistettava jakoluettelo sisältää ne saatavat, joille konkurssipesää lopettaessa lasketaan jako-osuus.  Konkurssipesään kertyvä varallisuus jaetaan yhtiön velkojille noudattaen lakia velkojien maksunsaantijärjestyksestä.

Pääomaehtoiset lainat suoritetaan maksunsaantijärjestyksen perusteella heikommalla etusijalla viimesijaisina. Näiden osalta jako-osuudet maksetaan vain, mikäli kaikki muut paremmalla etusijalla olevat velkojien saatavat pystytään suorittamaan täysimääräisesti.

Täysimittainen konkurssimenettely kestää vähintään noin 1,5 vuotta. Koska menettelyyn liittyvä haltuunotto ja selvitystyö on vasta alussa, konkurssipesä ei pysty kommentoimaan menettelyn lopettamisaikataulua tai jako-osuuksien määriä edellä kerrottua tarkemmin.  

Velkojia pyydetään ilmoittamaan saatavansa osoitteeseen office@fennolaw.fi.

 Pyydämme, että ilmoitus otsikoidaan valvonnaksi ja ilmoituksessa tulee olla:

  • Velkojan nimi ja yhteystiedot

  • Yhtiön nimi, jolta velka on

  • Velan kokonaispääoma euroina

  • Mikäli velkoja haluaa vaatia korkoa, tulee korko olla laskettuna euromääräisesti konkurssiin asettamispäivään saakka (ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mille ajalle korko on laskettu)

  • Saatavan peruste yksilöitynä, esim. laskukopio, kopio maksetusta ennakosta

  • Tilinumero

Yhtiöön toimintaan liittyvän sidosryhmän suuren määrän vuoksi, emme välttämättä pysty vastaamaan jokaiseen meille asiasta soitettuun puheluun. Tämän vuoksi pyydämme, että yhteydenotot konkurssimenettelyyn liittyen osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen office@fennolaw.fi.

Lisätietoja konkurssimenettelystä sekä saatavien valvonnasta konkurssissa saatte Asianajotoimisto Fennon Lakikoulusta osoitteesta https://fennolaw.fi/koulutukset/saatavien-valvonta-konkurssissa/.

Konkurssipesää hoitavat seuraavat henkilöt:

  • Lassi Nyyssönen (lassi.nyyssonen@fennolaw.fi), puh. 010 504 9026

  • Moona Riikonen (moona.riikonen@fennolaw.fi), puh. 050 421 0412

Yhtiön edustajien yhteystiedot:

  • Vesa Halonen (vesa.halonen@alfatv.fi), puh. 040 528 8008

  • Peter Andreas Wirth (andreas.wirth@alfatv.fi), puh. 040 585 5405

Helsingissä, 2. joulukuuta 2022

Lassi Nyyssönen

asianajaja, YTM

Brilliance Communications Oy:n pesänhoitaja